Tempo Medical 376 - page 5

1
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
EDITO
"Ouderdom is geen ziekte"
, zo zei de paus
Franciscus onlangs. Hij zei ook aan jonge-
ren dat zij de ouderen van de toekomst zijn.
"Vroeg of laat wordt iedereen oud, dat is
onvermijdelijk, ook al denken we daar niet
aan als we jonger zijn."
De paus betreurt
overigens de houding van de samenleving
ten aanzien van oudere mensen.
"Dankzij
de vooruitgang van de geneeskunde wordt
een mensenleven langer, maar de samen-
leving lijkt zich niet aan te passen aan dat
gegeven. Zolang we jong zijn, zijn we ge-
neigd om de ouderdom en oudere mensen te
negeren en te ontwijken, alsof het een ziekte
is die je niet mag oplopen."
Toen we werkten aan de voorbereiding van
dit nummer van Tempo Medical over de
ziekte van Alzheimer, werd een debat ge-
voerd in de media: wat is er pathologisch
aan ouderdom en wat niet? Daarover leest
u meer in een commentaar over de ziekte
van Alzheimer waarin professor Eric Salmon
een antwoord geeft op de argumenten die
naar voor geschoven worden door neuro-
psychologen die een boek schreven over
anders denken over ouderdom. Hij haalt
de diagnostische criteria voor de ziekte van
Alzheimer aan en vergelijkt ze met de cogni-
tieve symptomen van atherosclerose.
De benaming ‘ziekte van Alzheimer’ wordt
vandaag door iedereen gebruikt om elke
cognitieve achteruitgang bij oudere perso-
nen te beschrijven. Alzheimer lijkt een sy-
noniem te zijn van verouderende hersenen.
Maar wat zijn de consequenties van het
overmatig gebruik van de term ‘ziekte’ van
Alzheimer? Is iemand met een ‘hersenaan-
doening’ in staat om zelf beslissingen te ne-
men? En hoe en in welke omstandigheden
willen die mensen met een ziekte dat hun
leven verloopt en eindigt? Wie neemt welke
beslissingen? Wat zijn de verantwoordelijk-
heden van de naasten en de kinderen van
de oudere? Het zijn vragen die iedereen
zich op een bepaald ogenblik stelt of zal
stellen. Moeten we onze ouders vaker op-
zoeken? Wanneer moet een verblijf in een
rust- en verzorgingstehuis overwogen wor-
den? Moeten we onze ouders laten inwo-
nen? Ik herinner me dat mijn moeder niet
wilde dat ik haar hielp bij het aankleden of
dat mijn zoon haar in en uit de wagen hielp.
We mochten haar ook niet verhinderen dat
ze nog een glaasje dronk of dat ze nog met
de wagen reed.
"Jullie nemen beslissingen
in mijn plaats en dat wil ik niet. Ik kan zelf
nog beslissen wat ik doe. En op de dag dat
ik dat niet meer kan, wil ik liever sterven"
,
zo zei mijn moeder steevast.
Oudere lezers herinneren zich misschien
‘Home Sweet Home’ een film van Benoît
Lamy over een Brussels rusthuis waar de
bewoners in opstand komen tegen de be-
tutteling van de directrice, een geweldige
rol van Ann Petersen. Heel wat mensen
nemen een betuttelende houding aan ten
aanzien van oudere mensen, maar meestal
houden die daar niet van. We denken dat
we er goed aan doen om oudere mensen
te beschermen, te verzorgen en te vertroe-
telen, maar op die manier tasten we de
autonomie van de oudere persoon aan en
verhinderen we dat ze eigen keuzes kunnen
maken. Misschien moeten we beter leren
luisteren naar hun verhalen.
Wat mezelf betreft heb ik besloten dat ik
altijd alles in het werk gesteld om vrij te
zijn en vrij te denken. Ik heb er alles aan
gedaan om zelfstandig te zijn, ook financi-
eel. Ik wil dan ook later niet als een kind
behandeld worden en ik hoop dat ik zelf
beslissingen kan nemen, tot op het einde en
ongeacht wat ‘mensen’ er ook van zeggen
of denken…
D. Léotard
Mourir, la belle affaire, mais vieillir…
(J. Brel)
Editie, redactie, administratie :
MEDIPRESS SERVICES NV – Gustave Demeylaan 57 – 1160 OUDERGEM
Tel : (02) 352.07.80 Fax : (02) 354.59.17
Afgevaardigde beheerder
- Verantwoordelijke uitgever :
Stéphane Schor
Hoofdredactrice:
Dominique Léotard
Redactionele coördinatie
:
Marie-Chantal Struelens
Commercieel contact
:
Marie-Kristin de Rochelée, Valérie Van den Veen, Vinciane Volpara
Foto’s :
Fotolia, Thinkstock
Druk:
Dereume Printing
Hebben aan dit nummer meegewerkt :
Dr. S. Kerre, Dr E. Morlant, Dr. M. Hartman, Philippe Lambert, Geneviève Ostyn.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...54
Powered by FlippingBook