Tempo Medical 376 - page 4

JANUMET 50/850 mg en 50/1000 mg
56 tab.
= 51,81
196 tab.
= 143,63
STERKE HbA
1c
-DALING
1
sitagliptine + metformine vergelijkbaar
met SU + metformine
GEWICHTSNEUTRAAL EN GERING RISICO
OP HYPOGLYCEMIE
2,3
vs SU + metformine
Dit is een artistieke weergave en dient enkel ter illustratie.
1.
Nauck et al. for the sitagliptin study 024 group. Efficacy and safety of the
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared with the sulphonylurea,
glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin
alone: a randomized, doubleblind, non-inferiority trial. Diabetes Obes Metab.
2007; 9:194–205.
2.
Krobot et al. Lower risk of hypoglycemia with sitagliptin
compared toglipizidewheneither isadded tometformin therapy:apre-specified
analysis adjusting for the most recently measured HbA1c value. Current
Medical Research & Opinion 2012;28(8):1281–1287.
3.
Seck et al. Safety
and efficacy of treatment with sitagliptin or glipizide in patients with type 2
diabetes inadequately controlled on metformin: a 2-year study. Int J Clin Pract
2010;64(5):562–576.
MSD Belgium BVBA
- Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel
(sitagliptine/metformine, MSD)
®
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Janumet 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten, Janumet 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke tablet bevat sitagliptinefosfaatmonohydraat equivalent aan 50 mg
sitagliptine en 850 mg of 1000 mg metforminehydrochloride. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3. FARMA-
CEUTISCHE VORM
Filmomhulde tablet (tablet). 50/850 mg Capsulevormige, roze, filmomhulde tablet met aan één zijde ’515’.
50/1000 mg Capsulevormige, rode, filmomhulde tablet met aan één zijde ‘577’.
4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische
indicaties
Voor volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus: Janumet is geïndiceerd, als aanvulling op dieet en lichaams-
beweging, voor verbetering van de bloedg- lucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale
verdraagbare dosis van metformine alleen of patiënten die al behandeld worden met een combinatie van sitagliptine en met-
formine. Janumet is geïndiceerd in combinatie met een sulfonylureumderivaat (een drievoudige combinatiebehandeling), als
aanvulling op dieet en lichaamsbeweging, bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis
van metformine en een sulfonylureumderivaat. Janumet is geïndiceerd als drievoudige combinatiebehandeling met een peroxi-
some proliferator-activated receptor gamma (PPARγ)-agonist (een thiazolidinedion) als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging
bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine en een PPAR
γ
-agonist.
Janumet is ook geïndiceerd als toevoeging bij insuline (drievoudige combinatiebehandeling) als aanvulling op dieet en lichaams-
beweging voor verbetering van de bloedglucoseregulatie bij patiënten die niet optimaal gereguleerd zijn met stabiele doses insu-
line en metformine alleen.
4.2 Dosering en wijze van toediening
Dosering De dosis van de bloedglucoseverlagende therapie met
Janumet moet individueel worden ingesteld op geleide van het huidige medi- catieschema, de werkzaamheid en de verdraagbaar-
heid, waarbij de maximale aanbevolen dagelijkse dosis van 100 mg sitagliptine niet overschreden mag worden.
Voor patiënten
die onvoldoende gereguleerd zijn met de maximale verdraagbare dosis van metformine als monotherapie
Voor patiënten die
onvoldoende gereguleerd zijn met metformine al-
leen, is de gebruikelijke aanvangsdosering
tweemaal daags Janumet met 50 mg sitagliptine
(totaal 100 mg per dag) plus de dosis metformine
die de patiënt al gebruikt.
Voor patiënten die over-
stappen van sitagliptine en metformine als aparte
tabletten
Bij patiënten die overstappen van sita-
gliptine en metformine als aparte tabletten, wordt
aangeraden om als aanvangsdosering dezelfde
doses sitagliptine en metformine te kiezen die de
patiënt al gebruikt.
Voor patiënten die onvoldo-
ende gereguleerd zijn op een combinatiebehan-
deling met de maximale verdraagbare dosis van
metformine en een sulfonylureumderivaat
De do-
sering van Janumet moet sitagliptine leveren in een
dosis van 50 mg tweemaal daags (totaal 100 mg
per dag) en een dosis metformine die ongeveer
gelijk is aan de dosis die al wordt gebruikt. Als
Janumet wordt gebruikt in combinatie met een sul-
fonylureumderivaat, kan het nodig zijn om de doser-
ing van het sulfony- lureumderivaat te verlagen om
de kans op hypoglykemie te verminderen (zie rubriek
4.4).
Voor patiënten die onvoldoende gereguleerd
zijn op een combinatiebehandeling met de maxi-
male verdraagbare dosis van metformine en een
PPAR
γ
-agonist
De dosering van Janumet moet si-
tagliptine leveren in een dosis van 50 mg tweemaal
daags (totaal 100 mg per dag) en een dosis met-
formine die ongeveer gelijk is aan de dosis die al
wordt gebruikt.
Voor patiënten die onvoldoende
gereguleerd zijn op een combinatiebehandeling
met insuline en de maximale verdraagbare dosis
van metformine
De dosering van Janumet moet si-
tagliptine leveren in een dosis van 50 mg tweemaal
daags (totaal 100 mg per dag) en een dosis met-
formine die ongeveer gelijk is aan de dosis die al
wordt gebruikt. Als Janumet gebruikt wordt in com-
binatie met insuline, kan een lagere dosis insuline
nodig zijn om het risico op hypoglykemie te vermin-
deren (zie rubriek 4.4). Janumet is verkrijgbaar in
sterkten van 50 mg sitagliptine met 850 mg met-
forminehydrochloride of 1000 mg metforminehydro-
chloride, zodat de dosering van metformine ge-
varieerd kan worden. De patiënten moeten hun dieet
met een goed over de dag verdeelde koolhydraatop-
name voortzetten. Patiënten met overgewicht
moeten doorgaan met een energiebeperkt dieet.
Speciale populaties
Nierfunctiestoornis
Voor
patiënten met een lichte nierfunctiestoornis (creat-
inineklaring [CrCl]
60 ml/ min) is geen dosisaan-
passing nodig. Janumet mag niet worden gebruikt
bij patiënten met een matige of ernstige nierfuncti-
estoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie ru-
brieken 4.3 en 4.4).
Leverfunctiestoornis
Janumet
mag niet worden gebruikt bij patiënten met een
leverfunctiestoornis (zie rubrieken 4.3 en 5.2).
Oud-
eren
Bij oudere patiënten moet Janumet voorzichtig
worden gebruikt omdat metformine en sitagliptine
door de nieren worden uitgescheiden. Met name in
deze groep is controle van de nierfunctie noodzake-
lijk om metforminegerelateerde lactaatacidose te
helpen voorkomen (zie rubrieken 4.3 en 4.4). Er zijn
slechts beperkte veiligheidsgegevens beschikbaar
over sitagliptine bij patiënten ouder dan 75 jaar,
zodat sitagliptine in deze groep met voorzichtigheid
gebruikt moet worden.
Pediatrische patiënten
De veiligheid en werkzaamheid van Janumet voor gebruik bij kinderen vanaf de
geboorte en jongeren tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen ge- gevens beschikbaar. Wijze van toediening Janumet moet
tweemaal daags bij de maaltijd worden ingenomen om de gastro-intestinale bijwerkingen van metformine te verminderen.
4.3
Contra-indicaties
Janumet is gecontra-indiceerd bij patiënten met: - overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van
de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen (zie rubrieken 4.4 en 4.8); - diabetische ketoacidose, diabetisch precoma; - matige en
ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) (zie rubriek 4.4); - acute aandoeningen waarbij een risico van veran-
dering van de nierfunctie bestaat, zoals:1. dehydratie, 2. ernstige infectie, 3. shock, 4. intravasculaire toediening van jodiumhou-
dende contrastmiddelen (zie rubriek 4.4); - acute of chronische aandoeningen die weefselhypoxie kunnen veroorzaken, zoals: 1.
hartfalen of respiratoire insufficiëntie, 2. recent myocardinfarct, 3. shock; - leverfunctiestoornis; - acute alcoholvergiftiging, al-
coholisme; - borstvoeding.
4.8 Bijwerkingen Samenvatting van het veiligheidsprofiel
Er is geen therapeutisch klinisch onderzoek
verricht met tabletten Janumet, maar de bio-equivalentie van Janumet met een combinatie van sitagliptine en metformine is
aangetoond (zie rubriek 5.2). Ernstige bijwerkingen, waaronder pancreatitis en overgevoeligheids- reacties, zijn gemeld. Hypo-
glykemie is gemeld in combinatie met sulfonylureumderivaten (13,8 %) en insuline (10,9 %).
Sitagliptine en metformine Tabel
met bijwerkingen
Bijwerkingen worden hieronder vermeld als de MedDRA-voorkeursterm per systeem/orgaanklasse en absolute
frequentie (tabel 1). De frequenties zijn gedefinieerd als: zeer vaak (
1/10), vaak (
1/100, <1/10), soms (
1/1000, <1/100),
zelden (
1/10.000, <1/1000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
Sitagliptine met metformine (tijdpunt 24 weken): - Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafy-
laxie*, † (niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (vaak), - zenuwstelaandoeningen: slaperigheid
(soms), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastenumaandoeningen: interstitiële longziekte* (niet bekend), - maag-darms-
telselaandoeningen: diarree (soms), misselijkheid (vaak), flatulentie
(vaak), obstipatie (soms), pijn in de bovenbuik (soms), braken (vaak),
acute pancreatitis*, † (niet bekend), fatale en niet-fatale hemorra-
gische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet bekend), - huid- en
onderhuidaandoeningen: angiooedeem*, † (niet bekend), uitslag*, †
(niet bekend), urticaria*, † (niet bekend), cutane vasculitis*, † (niet
bekend), exfoliatieve huidaandoeningen waaronder het Stevens-John-
son-syndroom*, † (niet bekend), - skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artralgie* (niet bekend), myalgie* (niet
bekend), pijn in de extremiteiten* (niet bekend), rugpijn* (niet bekend), - nier- en urinewegaandoeningen: verminderde nierfunc-
tie* (niet bekend), acuut nierfalen* (niet bekend), - onderzoeken: verlaagde bloedglucose (soms). Sitagliptine met metformine en
een sulfonylureumderivaat (tijdpunt 24 weken): ): - Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeiligheidsreacties waaronder anafy-
laxie*, † (niet bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen: hypoglykemie† (zeer vaak), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en
mediastenumaandoeningen: interstitiële longziekte* (niet bekend), - maag-darmstelselaandoeningen: obstipatie (vaak), braken
(niet bekend*), acute pancreatitis*, † (niet bekend), fatale en niet-fatale hemorragische en necrotiserende pancreatitis*, † (niet
bekend), - huid- en onderhuidaandoeningen: angiooedeem*, † (niet bekend), uitslag*, † (niet bekend), urticaria*, † (niet bek-
end), cutane vasculitis*, † (niet bekend), exfoliatieve huidaandoeningen waaronder het Stevens-Johnson-syndroom*, † (niet
bekend), - skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artralgie* (niet bekend), myalgie* (niet bekend), pijn in de extremit-
eiten* (niet bekend), rugpijn* (niet bekend), - nier- en urinewegaandoeningen: verminderde nierfunctie* (niet bekend), acuut
nierfalen* (niet bekend), Sitagliptine met metformine en een PPAR
γ
-agonist (pioglitazon) (tijdpunt 26 weken): - Immuunsys-
teemaandoeningen:
overgevoeiligheidsreacties
waaronder anafylaxie*, † (niet bekend), - voedings-
en
stofwisselingsstoornissen:
hypoglykemie†
(vaak), - ademhalingsstelsel-, borstkas- en media-
stenumaandoeningen: interstitiële longziekte* (niet
bekend), - maag-darmstelselaandoeningen: braken
(niet bekend*), acute pancreatitis*, † (niet bek-
end), fatale en niet-fatale hemorragische en necro-
tiserende pancreatitis*, † (niet bekend), - huid- en
onderhuidaandoeningen: angiooedeem*, † (niet
bekend), uitslag*, † (niet bekend), urticaria*, †
(niet bekend), cutane vasculitis*, † (niet bekend),
exfoliatieve huidaandoeningen waaronder het Ste-
vens-Johnson-syndroom*, † (niet bekend), - skele-
tspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: artral-
gie* (niet bekend), myalgie* (niet bekend), pijn in
de extremiteiten* (niet bekend), rugpijn* (niet bek-
end), - nier- en urinewegaandoeningen: vermin-
derde nierfunctie* (niet bekend), acuut nierfalen*
(niet bekend), - algemene aandoeningen en toedi-
eningsplaatsstoornissen: perifeer oedeem (vaak).
Sitagliptine met metformine en insuline (tijdpunt-
24weken):- Immuunsysteemaandoeningen: overge-
voeiligheidsreacties waaronder anafylaxie*, † (niet
bekend), - voedings- en stofwisselingsstoornissen:
hypoglykemie† (zeer vaak), - zenuwstelaandoenin-
gen: hoofdpijn (soms), - ademhalingsstelsel-,
borstkas- en mediastenumaandoeningen: inter-
stitiële longziekte* (niet bekend), - maag-darms-
telselaandoeningen: braken (niet bekend*), droge
mond (soms), acute pancreatitis*, † (niet bekend),
fatale en niet-fatale hemorragische en necrotiser-
ende pancreatitis*, † (niet bekend), - huid- en on-
derhuidaandoeningen: angio-oedeem*, † (niet bek-
end), uitslag*, † (niet bekend), urticaria*, † (niet
bekend), cutane vasculitis*, † (niet bekend), exfo-
liatieve huidaandoeningen waaronder het Stevens-
Johnson-syndroom*, † (niet bekend), - skeletspier-
stelsel- en bindweefselaandoeningen: artralgie*
(niet bekend), myalgie* (niet bekend), pijn in de
extremiteiten* (niet bekend), rugpijn* (niet bek-
end), - nier- en urinewegaandoeningen: vermin-
derde nierfunctie* (niet bekend), acuut nierfalen*
(niet bekend). *Bijwerkingen werden vastgesteld
door middel van postmarketingsurveillance. † Zie
rubriek 4.4
Aanvullende informatie over de indivi-
duele werkzame bestanddelen van de vaste do-
siscombinatie Sitagliptine
In studies met sitaglip-
tine 100 mg eenmaal daags als monotherapie in
vergelijking met placebo, werden de volgende bi-
jwerkingen gemeld: hoofdpijn, hypoglykemie, obsti-
patie en duizeligheid. Bij deze patiënten werden de
volgende bijwerkingen die niet direct in verband
konden worden gebracht met het geneesmiddel,
gemeld bij ten minste 5 % van de patiënten: boven-
steluchtweginfecties en nasofaryngi- tis. Daarnaast
werden osteoartritis en pijn in de ledematen gemeld
met de frequentie ‘soms’ (> 0,5 % vaker bij sita-
gliptinegebruikers dan in de controlegroep). In
meerdere klinische studies is een geringe toename
in het aantal witte bloedcellen (WBC) waargenomen
(ongeveer 200 cellen/μl verschil in WBC versus pla-
cebo; gemiddeld uitgangswaarde-WBC ongeveer
6600 cellen/μl) als gevolg van een verhoging in het
aantal neutrofielen. Deze waarneming werd in de
meeste maar niet alle studies gedaan. Deze verandering in laboratoriumparameters wordt niet klinisch relevant geacht.
Met-
formine
Tabel 2 geeft de bijwerkingen weer naar systeem/ orgaanklasse en frequentiecategorie. De frequentiecategorieën zijn
gebaseerd op gegevens uit de Samenvatting van de Productkenmerken van metformine, beschikbaar in de EU. Bijwerking: - voed-
ings- en stofwisselingsstoornissen: lactaatacidose (zeer zelden), vitamine B12- deficiëntiea (zeer zelden), -zenuwstelselaan-
doeningen: metaalsmaak (vaak), - maag-darmstelselaandoeningen: maag-darmklachtenb (zeer vaak), - lever- en galaandoenin-
gen: leverfunctiestoornissen, hepatitis (zeer zelden), - huid- en onderhuidaandoeningen: urtecaria, erytheem, pruritus (zeer
zelden). a Langetermijnbehandeling met metformine wordt in verband gebracht met een afname van de absorptie van vitamine
B12 wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot klinisch significante vitamine B12-deficiëntie (bijv. megaloblastaire anemie). b
Maag-darmklachten als misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust komen het meest voor in het begin van de
behandeling en verdwijnen in de meeste gevallen spontaan.
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddes- don Hertfordshire EN11 9BU Verenigd Koninkrijk
8. NUMMER(S) VAN DE VER-
GUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Janumet 50/850 mg EU/1/08/455/001 EU/1/08/455/002 EU/1/08/455/003
EU/1/08/455/004 EU/1/08/455/005 EU/1/08/455/006 EU/1/08/455/007 EU/1/08/455/015 EU/1/08/455/017 EU/1/08/455/019
EU/1/08/455/020 50/1000mg EU/1/08/455/008 EU/1/08/455/009 EU/1/08/455/010 EU/1/08/455/011 EU/1/08/455/012
EU/1/08/455/013 EU/1/08/455/014 EU/1/08/455/016 EU/1/08/455/018 EU/1/08/455/021 EU/1/08/455/022
9. DATUM EERSTE
VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 16 juli 2008 Datum
van laatste verlenging: 13 maart 2013
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
05/2014 Gedetailleerde informatie over dit
geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (
.
Aflevering
:
enkel op medisch voorschrift.
07/2014 DIAB-1126358-0000
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...54
Powered by FlippingBook