Tempo Medical 376 - page 21

17
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
OPINIE
Volgens de stroming die de auteurs van
Penser autre-
ment le vieillissement
aanhangen, zijn er geen specifieke
histologische markers voor de verschillende vormen van
leeftijdsgebonden of als dusdanig beschouwde demen-
tie. Het zou gaan om een bont allegaartje van amylo-
ïdplaten, lewylichaampjes, vaatlijden … Wat denkt u
daarvan ?
E.S. Er zou inderdaad een verband kunnen bestaan tus-
sen aandoeningen met lewylichaampjes en alzheimer,
maar dat is zeker niet de regel. Frontale dementie heeft
een zeer specifiek neuropathologisch substraat, dat al-
maar beter ontrafeld wordt. Abnormale eiwitten spelen
een rol bij alle neurodegeneratieve aandoeningen, maar
het is een hele uitdaging om die aandoeningen beter te
doorgronden, ze van elkaar te onderscheiden en er een
specifieke behandeling voor uit te werken. Zeggen dat ze
allemaal op elkaar lijken, lijkt me een brug te ver.
Vorsers en clinici stellen dat lichte cognitieve stoornissen
(
mild cognitive impairment - MCI
) een hoger risico op
evolutie naar dementie voorspellen. Is het echter niet zo
dat MIC vaak stabiliseren of zelfs verbeteren ?
E.S. Dat is opnieuw schromelijk overdreven. De meeste
gevallen zullen een ongunstige evolutie kennen. De term
mild cognitive impairment is overigens geen diagnose,
maar een syndroom. Helaas hebben mensen die klagen
van geheugenstoornissen gelijk om dat te doen, ook al
lijdt hun dagelijkse leven daar niet echt onder. Daarom
probeert men na te gaan of er geïsoleerde geheugen-
stoornissen zijn die een mogelijke ziekte van Alzheimer
zouden kunnen voorspellen. Het doel is uiteraard daar
een oplossing voor te bieden, al dan niet in de vorm van
medicatie.
Volgens sommige auteurs zou vaatlijden de belangrijkste
factor kunnen zijn bij de pathogenese van leeftijdsge-
bonden dementie en niet zozeer de amyloïdplaten en de
neurofibrillaire degeneratie. Die laatste zouden het resul-
taat zijn van een aanpassings- of beschermingsproces.
E.S. De vasculaire hypothese is al een eeuw oud, de hy-
pothese van arteriosclerose. De wetenschappelijke wereld
is een cyclische wereld, maar het zou fout zijn te beweren
dat patiënten met een neurodegeneratieve dementie al-
tijd vaatproblemen vertonen. Een bewijs daarvan zijn de
familiale vormen van ziekte van Alzheimer, vroege en vrij
‘zuivere’ vormen van de aandoening, waarbij de patiënten
geen vaatletsels vertonen. Het is inderdaad zo dat som-
mige bejaarden een multifactoriële aandoening hebben :
het percentage vaatletsels stijgt met de leeftijd. Maar de
hypothese die stelt dat vaatletsels de belangrijkste patho-
genetische factor zijn, is een belangrijke stap achteruit.
Martial Van der Linden en Anne-Claude Juillerat zeggen
terecht dat de geteste geneesmiddelen niets doen aan
de amyloïdcascade bij de ziekte van Alzheimer. Wat
denkt u daarvan ?
E.S. Daar is iedereen zich goed van bewust. Maar wat de
interpretatie daarvan betreft, lopen de meningen uiteen.
Veel specialisten denken nu dat je te laat bent met medi-
catie als er zich al tal van seniele platen hebben gevormd
en dat het waarschijnlijk beter is de medicatie vroeger
te starten. Het cyclotronresearchcentrum van de ULg
neemt momenteel deel aan een multicentrische, place-
bogecontroleerde, dubbelblinde klinische studie met een
geneesmiddel tegen amyloïd bij vrijwilligers die klagen
van MCI en die amyloïdplaten vertonen.
Voorzichtigheid blijft echter geboden. De pathologische
systemen zijn immers zeer complex. Als je aan een me-
tabole weg raakt (in casu de amyloïdcascade), zou je
eventueel andere wegen kunnen beïnvloeden. Het on-
derzoek houdt evenwel per definitie bepaalde risico’s in.
Het lijkt me dan ook wat voorbarig om het idee te laten
vallen dat dergelijke behandelingen bepaalde vormen
van de ziekte van Alzheimer zouden kunnen afremmen.
Anderzijds, en op dat punt ben ik het eens met Martial
Van der Linden en Anne-Claude Juillerat, roept een be-
handeling van mensen zonder cognitieve symptomen,
wat in de Verenigde Staten wordt overwogen, belangrijke
ethische vragen op.
Opgetekend door Philippe Lambert
Prof. Éric Salmon
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...54
Powered by FlippingBook