Tempo Medical 376 - page 15

11
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
VEROUDERING KORT
Een nieuwe studie toont aan dat privé en of professionele zorgen
kunnen bijdragen tot een daling van de cognitieve functies op hogere
leeftijd. De studie analyseerde de persoonlijke relaties op cognitief
vlak van 5.873 Britten van 45 tot 69 jaar. Over periodes van telkens
tien jaar moesten de deelnemers een vragenlijst invullen over de
aard van hun sociale relaties. De vragen peilden naar de frequentie
en de intensiteit van de bezorgdheden, de zorgen en de problemen
en de impact daarvan. Om het niveau van de positieve relaties in te
schatten werden er vragen geïncludeerd over de interesses van de
persoon, het zelfvertrouwen en de solidariteit met andere mensen.
De resultaten van de studie tonen aan dat negatieve relaties gecor-
releerd zijn met een versnelde cognitieve achteruitgang maar niet op
correlaties met positieve relaties. Personen met het meest negatieve
effecten vertonen op tien jaar tijd grotere cognitieve veranderingen
bij uitvoerende taken dan mensen met de minste negatieve effecten.
Volgens de auteurs kan het verschil niet erg significant lijken, maar
moet die verandering samen gezien worden met andere risicofacto-
ren en het milieu waarin de mensen leven.
De studie toont in elk geval aan dat bepaalde risicofactoren aan-
gepakt kunnen worden voordat bepaalde risicofactoren niet meer
veranderd kunnen worden. Personen die het meest negatieve as-
pecten in hun relaties rapporteerden hebben een verhoogd risico
op een depressie en op diabetes. Het onderzoek toont ook aan dat
mensen die deel uitmaken van een koppel en mensen die minder
sociaal geïsoleerd zijn een betere levenskwaliteit hebben en langer
leven. Maar anderzijds worden de resultaten misschien vervormd
door het feit dat gezonde mensen ook die mensen zijn die een
partner hebben en sociaal meer betrokken zijn. De conclusie is dat
oudere mensen aangemoedigd moeten worden om relaties en so-
ciale contacten te onderhouden omdat die een beschermend effect
hebben. Therapeutische interventies moeten dan ook gericht zijn
om het verminderen van negatieve interacties en het aanmoedigen
van positieve interacties.
Liao J. et al., Am. J. Epidemiol. (2014) ; 180 (11): 1118-1125.
Hersenen : goed
nieuws voor
tweetalige mensen
Verschillende studies tonen aan dat
meertaligheid goed is voor de cognitieve
gezondheid. Professor T. Back van de
universiteit van Edinburg bestuurde in
het
‘Lothian Birth cohort 1936’
de im-
pact van meertaligheid op de hersenver-
oudering. Daarom vergeleek hij bij 853
Schotten (mannen en vrouwen) geboren
in 1936, de resultaten van cognitieve
tests tussen 1947 (op de leeftijd van 11
jaar) en 2012 (op de leeftijd van 75 jaar).
Tussen die twee tijdstippen in, had 262
van de deelnemers een tweede taal ge-
leerd. De resultaten van de studie toon-
den aan dat de cognitieve functies, die
afnemen met de leeftijd, minder daalden
bij personen die tweetalig waren in verge-
lijking met personen die uitsluitend Engels
praatten. Bovendien was het intelligentie-
quotiënt van tweetalige personen hoger.
De hoop van stamcellen
Het team van Afsaneh Gaillard (
Unité Inserm 1084, Université de Poitiers
) in samen-
werking met dat van Pierre Vanderhaeghen (
Institut de recherche interdisciplinaire en
biologie humaine et moléculaire, ULB
) zette zopas een eerste belangrijke stap in het
domein van de celtherapie : bij volwassen muizen de cortex herstellen dankzij een trans-
plantatie van cortexzenuwcellen afgeleid van embryonale stamcellen. De resultaten van
die samenwerking werden zopas gepubliceerd in
Neuron
. Omdat de spontane regenera-
tiecapaciteiten van de neuronen van het centraal zenuwstelsel van volwassenen beperkt
zijn, kan het vervangen van de cellen door de transplantatie van embryonaal weefsel
bijzonder interessant zijn. Een grote uitdaging bij het herstel van hersenen is het bekomen
van geschikte neuronen. De resultaten die bekomen werden door de teams van Gaillard
en Vanderhaeghen tonen voor het eerst bij volwassen muizen aan dat gedifferentieerde
pluripotente stamcellen in cortexneuronen ervoor zorgen dat gekwetste cortexcircuits
hersteld kunnen worden, anatomisch en functioneel. De resultaten suggereren overigens
dat het herstel van de kwetsuren alleen kan met neuronen van hetzelfde type dan die van
het gekwetste gedeelte. Deze studie is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling
van toegepaste celtherapie ter hoogte van de cerebrale cortex. De aanpak is voorlopig
experimenteel (alleen bij laboratoriummuizen) en er is nog heel wat onderzoek nodig
vooraleer ze eventueel klinisch toepasbaar is bij de mens. Volgens de onderzoekers kan
het succes van hun onderzoek leiden tot het gecontroleerd en onbeperkt aanmaken van
zenuwcellen en tot de transplantatie ervan, wat een wereldpremière zou zijn.
"De studie
opent nieuwe wegen voor het herstellen van beschadigde hersenen, bijvoorbeeld na een
vasculair accident of een trauma".
Hersenen zonder zorgen overleven beter
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...54
Powered by FlippingBook