Tempo Medical 376 - page 14

10
TEMPO MEDICAL – MAART 2015 –
VEROUDERING KORT
Een verband tussen jicht en de ziekte van Alzheimer ?
Een recente studie suggereert dat jicht een positieve impact kan hebben op de ziekte van Alzheimer. De auteurs
van de studie stellen dat urinezuur, dat overmatig geproduceerd wordt bij patiënten met jicht, een beschermend
effect voor de ziekte van Alzheimer. Ze wijzen er op dat de overmatige productie van urinezuur weliswaar gepaard
gaat met een verhoogd cardiovasculair risico en nieraandoeningen, maar dat het wel bescherming biedt tegen de
progressie van de ziekte van Parkinson. In hun studie waarvan de resultaten gepubliceerd werden in de
Annals of
Rheumatic Diseases
, hebben ze het over een risicoreductie van 24% van
het risico op de ziekte van Alzheimer bij jichtpatiënten. Ze baseerden zich op
gegevens van het
Health Improvement Network
(THIN), een gegevensbank van meer dan
10 miljoen Engelse patiënten. Daarvan hadden 59.224 patiënten jicht (en een gemiddelde
leeftijd van 65 jaar) en 23.805 patiënten niet. Tijdens de follow up van vijf jaar, werden
309 nieuwe diagnoses van de ziekte van Alzheimer gesteld in de groep van jichtpatiënten
tegen 1.942 diagnoses in de andere groep. Na correctie voor leeftijd, BMI, levensstijlfacto-
ren, sociaaleconomische factoren, geneesmiddelen en andere ziekten, bedraagt de reductie
van het risico op de ziekte van Alzheimer bij patiënten met jicht 24%. Zonder het verband
te verklaren tussen jicht en de ziekte van Alzheimer, poneren de auteurs de stelling van de
neuro-beschermende rol van urinezuur. Andere studies lopen nog.
Ref. Hyon K. Choi, et al., Ann Rheum Dis, published online 4 March 2015.
De ziekte van Alzheimer
behandelen met transcraniële
stimulatie
De symptomatische behandeling van de ziekte van Alzheimer berust
vandaag op de anticholinesterase en anti-glutamaten moleculen. Een
nieuw therapeutisch concept genaamd
repetitive transcranial magnetic
stimulation
(rTMS) combineert magnetische transcraniële stimulatie met
cognitieve stimulatie. Na een RMI om geatrofieerde hersengedeelten
te visualiseren wordt een transformator op het hoofd van de patiënt
geplaatst terwijl de patiënt cognitieve oefeningen maakt op de computer
gedurende een uur. Dat schema wordt vijf dagen na elkaar herhaald
gedurende zes weken. De studie wijst op een verbetering van de cog-
nitieve tests en ook op een betere capaciteit in de dagdagelijkse taken.
De bijwerkingen worden omschreven als miniem, met name warmte-
opwellingen en voorbijgaande hoofdpijn. De tevredenheid bij patiënten
en hun naasten is groter dan bij andere therapieën.
Referentie:  Hansen N, Brain stimulation for combating Alzheimer’s disease, Front. Neurol,
Published online: 02 June 2014
Kiezen tussen
hartinsufficiëntie en de
ziekte van Alzheimer ?
Is LCZ696 onbruikbaar bij hartinsufficiëntie om-
wille van het verhoogd risico voor de ziekte van
Alzheimer? Deze vraag, die op zich brutaal klinkt,
is onvermijdelijk als men het commentaar leest dat
gepubliceerd werd in het
European Heart Journal
door een Frans team van onderzoekers. LCZ696,
een associatie van sacubitril, een inhibitor van het
neprilysine, en valsartan, resulteerde in spectacu-
laire resultaten in de PARADIGM-HF studie door
een reductie van de mortaliteit (-20% tegenover
enalapril) en de morbiditeit en dit bij ongeveer
8.500 patiënten met hartinsufficiëntie. Het zette
de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoritei-
ten ertoe aan om de dossiers te onderzoeken aan
de hand van een versnelde procedure. Concreet
zijn er vandaag twee vragen die men zich stelt. Ten
eerste, gaat LCZ696 door de bloed-hersenbarrière?
En ten tweede, zo ja, omwille van de voordelige
verhouding cardiovasculair voordeel/neurodege-
neratief nadeel : welke kant zal dan doorwegen ?
En meer bepaald bij personen met een verhoogd
genetisch risico voor de ziekte van Alzheimer, of bij
patiënten bij wie de aandoening evolueert zonder
dat ze gediagnosticeerd is?
Referentie: Nicolas Vodovar et al., Eur Heart J (2015), published
online on 30 January 2015.
M
o
n
t
h
l
y
T
e
m
p
o
F
o
c
u
s
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...54
Powered by FlippingBook